Viikon kohokohdat Euroopan parlamentissa: 30.10.–5.11.2023

Tuleva viikko 30.10.–5.11.2023

Brysselissä ei järjestetä parlamentaarisia kokouksia, sillä viikko on varattu valiokuntien valtuuskunnille, jotka tekevät vierailuja vastuullaan oleviin aiheisiin liittyen.

Digitaalinen agenda/USA

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenten valtuuskunta matkustaa Washington DC:hen arvioimaan yhteistyömahdollisuuksia ja digitaalisektorin, poliittisen mainonnan ja tekoälyn lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista. Jäsenten odotetaan pitävän kokouksia kongressin jäsenten, liittovaltion hallituksen virkamiesten, kansalaisjärjestöjen ja aivoriitojen kanssa. (maanantaista torstaihin).

Kansainvälinen kauppa/USA

Kansainvälisen kaupan komitean valtuuskunta matkustaa San Franciscoon ja Bay Areaan keräämään tietoa kaupan rajoitusten vaikutuksista strategisilla aloilla, kuten puolijohteet, autoteollisuus ja kriittinen infrastruktuuri. Mepit tapaavat korkean teknologian ja puolijohdeyritysten ja ammattiliittojen edustajia ja vierailevat autoteollisuudessa (maanantaista keskiviikkoon).

Ulkoasiat/Meksiko ja Costa Rica

Ulkoasiainvaliokunnan valtuuskunta matkustaa Meksikoon ja Costa Ricaan keskustelemaan yhteistyöstä molempien maiden parlamenttien, virkamiesten ja hallitusten edustajien kanssa. Erityisesti Meksikossa mepit keskustelevat meneillään olevasta työstä maan ”globaalista sopimuksesta” EU:n kanssa, kun taas Costa Ricassa he käsittelevät kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä, geopoliittista turvallisuutta ja maahanmuuton haasteita sekä tapaavat maanpaossa olevan Nicaraguan opposition edustajia (tiistai). torstaihin).

Liikenne ja matkailu/ Japani

Liikenne- ja matkailukomitean valtuuskunta matkustaa Japaniin tarkastelemaan sen suuria liikenneinfrastruktuurihankkeita, kaupunkiliikennepalveluja, droneja ja kestäviä lentopolttoaineita sekä tutkimaan pandemian jälkeistä matkailupolitiikkaa. Mepit tapaavat korkean tason liikenneviranomaisia maa-, infrastruktuuri- ja liikenneministeriöstä, kansallisen liikennevaliokunnan jäseniä, yksityisiä kuljetusyrityksiä, Kamakuran paikallisviranomaisia ja matkailujärjestöjä (tiistaista torstaihin).

Presidentin päiväkirja

EP:n puheenjohtaja Roberta Metsola on maanantaina Pariisissa, jossa hän tapaa senaatin puheenjohtajan Gérard Larcherin ja pitää pääpuheen Sorbonnen yliopistossa. Tiistaina, vielä Pariisissa, presidentti Metsola vihkii Europa Experiencen, tapaa Assemblée Nationalen presidentin Yaël Braun-Pivetin ja antaa yhteisen tiedotustilaisuuden tasavallan presidentti Emmanuel Macronin kanssa, minkä jälkeen hänen kanssaan on kahdenvälinen tapaaminen. Presidentti matkustaa sitten Maltalle, jossa hän tapaa keskiviikkona opiskelijoita G.F. Abela Junior College ja perjantaina Malta College of Arts, Science and Technology opiskelijat.

The Week Ahead 30 October – 05 November 2023

No parliamentary meetings are scheduled in Brussels, as the week is set aside for committee delegations conducting visits linked to topics falling under their responsibility.

Digital agenda/USA

A delegation of MEPs from the Internal Market and Consumer Protection Committee will travel to Washington DC to assess the possibilities for cooperation and the alignment of laws in place in the digital sector, political advertising and artificial intelligence. Members are expected to hold meetings with members of Congress, federal government officials, NGOs and think tanks. (Monday to Thursday).

International trade/USA

A delegation from the International Trade Committee will travel to San Francisco and the Bay Area to gather information on the impact of trade limitations in strategic sectors like semi-conductors, the automotive industry and critical infrastructure. MEPs will meet representatives from high-tech and semiconductors businesses and trade unions, and will visit an automotive manufacturing’ site (Monday to Wednesday).

Foreign Affairs/Mexico and Costa Rica

A Foreign Affairs Committee delegation will go to Mexico and Costa Rica to discuss cooperation with parliamentary counterparts, officials and government representatives of both countries. Specifically, MEPs in Mexico will discuss the ongoing work on the country’s “Global Agreement” with the EU, while in Costa Rica they will tackle bilateral and multilateral cooperation, geopolitical security and migration challenges as well as meet representatives of the exiled Nicaraguan opposition (Tuesday to Thursday).

Transport and tourism/ Japan

A delegation from the Transport and Tourism Committee will travel to Japan to examine its major transport infrastructure projects, urban mobility services, drones and sustainable aviation fuels as well as explore post-pandemic tourism policies. MEPs will meet high-level transport officials from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, members of the national Diet committee on transport, private transport companies, Kamakura local authorities, and tourism organisations (Tuesday to Thursday).

President’s diary

EP President Roberta Metsola will be in Paris on Monday, where she will meet Senate President Gérard Larcher and deliver a keynote speech at Sorbonne University. On Tuesday, still in Paris, President Metsola will inaugurate the Europa Experience, meet Assemblée Nationale President Yaël Braun-Pivet and make a joint press statement with the President of the Republic Emmanuel Macron, followed by a bilateral meeting with him. The President will then travel to Malta, where on Wednesday she will meet students at G.F. Abela Junior College, and on Friday students at the Malta College of Arts, Science and Technology.

Kategoriat: EU week ahead | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Viikon kohokohdat Euroopan parlamentissa: 30.10.–5.11.2023

Viikon kohokohdat Euroopan parlamentissa: 23.-27.10.2023

Tulevan viikon kohokohdat 23-27.10.2023

EU:n huippukokous

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet tapaavat torstaina ja perjantaina Brysselissä. ECR-ryhmälle on tärkeää, että lähetetään vahva signaali päättäväisyydestä kysymyksissä, jotka koskevat Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan ja terroria Israelia vastaan. ECR-ryhmä tukee täysin Ukrainaa Venäjän hyökkääjää vastaan ja seisoo lujasti Israelin rinnalla sen puolustaessa Hamasin ja muiden islamististen järjestöjen terrorismia. ECR-ryhmä uskoo myös, että islamistisen terrorismin uuden ulottuvuuden ja sen tietyissä Euroopan piireissä saaman julkisen tuen on johdettava nykyisen turvapaikka- ja pakolaispolitiikan uudelleenarviointiin. Rajat on kiireesti suojeltava paremmin, laittomien siirtolaisten virta pysäytettävä ja vaaralliset ihmiset palautettava.
Milloin: torstaina ja perjantaina

Torjunta-aineet ovat välttämättömiä luotettavalle maataloustuotannolle

Tiistaiaamuna ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta äänestää asetuksesta kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä. Kasvinsuojeluaineet (PPP) ovat torjunta-aineita, joita käytetään laajalti maataloudessa kasvien suojelemiseen tuholaisilta ja taudeilta, vaikuttamaan kasvien elinprosessiin ja tuhoamaan tai estämään ei-toivottujen kasvien kasvua. Asetus kuuluu EU:n maalta pöytään -strategiaan, joka on osa European Green Deal -sopimusta, ja sen tavoitteena on vähentää torjunta-aineita 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. ECR-ryhmä ei hyväksy lainsäädäntöä, joka asettaa eurooppalaisille maanviljelijöille lisää raskasta taakkaa ja vaikeuttaa heidän kyky tuottaa ruokaa ja rehua, mikä vaikuttaa koko elintarviketarjontaan. ECR ei vastusta torjunta-aineiden minimoimista elintarvikehuollossamme, mutta asetuksessa pitäisi löytää tasapaino ympäristötekijöiden, terveysnäkökohtien ja maatalousyhteisön ankaran taloudellisen todellisuuden välillä.
Milloin: Äänestys tiistaina klo 9.30
Missä: ANTALL 4Q2

Oikeus korjaukseen

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänestää keskiviikkona korjausoikeutta koskevasta mietinnöstä. ECR:n varjoesittelijän Beata Mazurekin mukaan on saatu aikaan hyvä teksti, joka takaa luotettavan varaosien toimituksen, avaa markkinat riippumattomille korjaamoille ja alentaa korjauskustannuksia pitkällä aikavälillä kohdetuotevalikoimassa. ECR-ryhmä pystyi ottamaan käyttöön korjauspalvelutakuun ja lisätakeita välttääkseen esteet korjauspalvelumarkkinoilla jäsenvaltioiden välillä. Rouva Mazurek pystyi tekemään tekstiin monia parannuksia hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi ja asiakkaan ja tuotteen tai palvelun tarjoajan välisen vapauden lisäämiseksi.
Milloin: Keskiviikkona klo 9.00
Missä: SPINELLI 3G-3

Jätepuitedirektiivin tarkistaminen

Tiistaina ympäristövaliokunta keskustelee ECR:n esittelijän Anna Zalewskan mietintöluonnoksesta jätepuitedirektiivin (WFD) tarkistamisesta. Jätteen syntymisen ehkäiseminen ja jätehuollon parantaminen ovat konkreettisin keino suojella ympäristöämme. Komission ehdotukseen lisätään erityissäännöksiä elintarvike- ja tekstiilijätteen vähentämiseksi, mikä on otettu hyvin vastaan. Esittelijän mietintöluonnoksessa pyritään tekemään kohdennettuja muutoksia näiden säännösten täytäntöönpanon parantamiseksi, mukaan lukien keskittyminen toimitusketjun niihin osiin, joilla on suurin muutoskyky, ja teknologisesti innovatiivisten ratkaisujen kannustaminen. Lisäksi esittelijä menee ehdotuksen soveltamisalaa pidemmälle ja esittää poliittisen tavoitteen laittomien kaatopaikkojen poistamisesta unionista, ympäristötarkastusten vahvistamisesta, lupien myöntämisen tiukkuudesta ja yhdyskuntajätteen keräyksen parantamisesta.
Milloin: tiistaina klo 8.45 Missä: ANTALL 4Q2

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE) tarkistaminen

Myös ympäristövaliokunta äänestää tiistaina ECR:n esittelijän Anna Zalewskan mietinnöstä, jossa tarkistetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi ja siirretään yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-181/20 antama tuomio osaksi voimassa olevaa WEEE-direktiiviä. Jos teksti hyväksytään, siitä äänestetään täysistunnossa parlamentin kannan vahvistamiseksi kolmikantaneuvottelujen päättämiseksi Espanjan puheenjohtajakaudella. Tämä selventäisi taloudellista vastuuta vanhan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisestä ilman perusteetonta taannehtivaa vaikutusta, mihin kiinnitetään erityistä huomiota sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin tulevassa yleisessä tarkistuksessa.
Milloin: tiistaina klo 9.30 Missä: ANTALL 4Q2

Vuoden 2018 maantieteellisen estoasetuksen täytäntöönpano digitaalisilla sisämarkkinoilla

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänestää keskiviikkona ECR-raportoijan Beata Mazurekin mietinnöstä vuoden 2018 geoblokki-asetuksen täytäntöönpanosta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tekstissä löydetään tasapaino tavoitteen poistaa audiovisuaalisen sisällön maantieteelliset rajoitukset sekä hauraiden ja haastavien luovien markkinoiden tarpeet. Sillä pyritään myös luomaan avoimet yhtenäismarkkinat kaikille tuotteille, alentamaan rajat ylittävän toimituksen kustannuksia ja tukemaan oikeutta passiiviseen myyntiin.
Milloin: Keskiviikkona klo 9.00 Missä: SPINELLI 3G-3

EU:n rahoitusapu Palestiinan kehitysyhteistyöhön

Euroopan parlamentin kehitysvaliokunta keskustelee tiistaina Euroopan komission edustajien kanssa EU:n rahoitusavusta Palestiinan kehitysyhteistyöhön Hamasin Israelia vastaan 7. lokakuuta käynnistämien halveksittavien terrori-iskujen jälkeen. EU on siirtänyt miljoonia euroja palestiinalaishallinnolle. ECR-ryhmä kannattaa kaiken palestiinalaisille ja alueelle myönnettävän EU:n rahoituksen täydellistä tarkistamista sen varmistamiseksi, että mikään ei päädy terroristien käsiin. ECR-ryhmä seisoo horjumatta Israelin kansan puolella ja tukee Israelin valtion oikeutta puolustaa itseään.
Milloin: tiistaina klo 16.30 Missä: SPINELLI 1G-2

Euroopan ankeriaskannan elpyminen

Tiistaiaamuna parlamentin kalatalousvaliokunta äänestää ECR-parlamentaarikko Bert-Jan Ruissenin mietinnöstä, jolla pyritään vahvistamaan toimenpiteitä eurooppalaisen ankeriaskannan elvyttämiseksi. Hupeneva ankeriaskanta voisi toipua paremmin, jos EU:n ankeriaspolitiikka etenisi toisin. Kalastuksen rajoittamisen sijaan kalat hyötyisivät enemmän kalareittien helpottamiseksi. Tätä varten esittelijä suosittelee niin kutsuttuja kalatikkaita ja kalaystävällisiä vesipumppuja. Eurooppalaisilla ankeriailla on laajat muuttomallit, ja ne kulkevat Sargassomereltä Yhdysvaltain rannikon edustalla Euroopan sisävesille ja takaisin. Valitettavasti he kohtaavat haasteita päästä kutualueilleen jokien esteiden, kuten patojen, vuoksi. Jäsen Ruissen kannattaa mietinnössään teknisten ratkaisujen käyttöönottoa näiden esteiden poistamiseksi.
Milloin: tiistaina klo 9.00 Missä: SPINELLI 1E-2

Tapahtuma: Toimitusketjun haasteita ja ratkaisuja tuulienergiasta ja vaihtoehdoista EU:lle

Keskiviikkona ECR-parlamentaarikko Ryszard Czarnecki isännöi huippukokousta, jossa keskitytään toimitusketjuun liittyviin kysymyksiin ja ratkaisuihin tuulienergian ja EU:n vaihtoehtojen osalta. Pandemian aikaiset toimitusketju-ongelmat Kaukoidän kanssa, energian hintojen dramaattinen nousu pandemian jälkeisenä aikana sekä Ukrainan ja Venäjän välisen sodan vaikutukset ovat lisänneet tuulivoimasektorin kysyntää EU-alueella ennennäkemättömällä tavalla. Huippukokouksen tavoitteena on lisätä EU-alueen maiden tietoisuutta mahdollisten kumppaneiden nykyisestä teollisuusinfrastruktuurista, lisätä kahdenvälistä kauppaa ja suunnata uusia investointeja naapurimaihin. Päivän pääpuhujina ovat energiakomissaari Kadri Simson ja Kansainvälisen energiajärjestön pääjohtaja tohtori Fatih Birol.
Linkki tapahtuman nettisivuille tästä. Ilmoittaudu tapahtumaan sähköpostitse: ipek.tekdemir@europarl.europa.eu
Milloin: Keskiviikkona klo 10.00 Missä: SPAAK 6B1

—————————

Week Ahead 23 – 27 October

EU summit

On Thursday and Friday, EU heads of state and government will meet in Brussels. For the ECR Group, it is important that a strong signal of determination is sent on the issues of Russia’s war against Ukraine and terror against Israel. The ECR Group fully supports Ukraine against the Russian aggressor and stands firmly by Israel in its defence against the terrorism of Hamas and other Islamist organisations. The ECR Group also believes that the new dimension of Islamist terrorism and the public support it receives in certain circles in *Europe must lead to a rethink of current asylum and refugee policies.* Borders urgently need to be better protected, the flow of illegal immigrants stopped and dangerous people repatriated.
When: Thursday and Friday

*Pesticides are necessary for reliable agricultural production*

On Tuesday morning, the Committee on Environment, Public Health and Food Safety will vote on the regulation on the sustainable use of plant protection products. Plant protection products (PPPs) are pesticides used widely in agriculture to protect plants against pests and diseases, influence the life process of plants and destroy or prevent the growth of undesired plants. The regulation falls under the EU’s Farm to Fork Strategy, part of the European Green Deal, and aims to introduce a 50 per cent reduction in pesticides by 2030. The ECR Group will not endorse legislation that imposes further heavy burdens on European farmers, hindering their capacity to produce food and feed, thus affecting the overall food supply. The ECR is not opposed to minimising the presence of pesticides in our food supply, but the regulation should find a balance between environmental factors, health concerns, and the harsh economic reality of the agricultural community.
When: Vote Tuesday @ 9:30 Where: ANTALL 4Q2

Right to Repair

On Wednesday, the Internal Market and Consumer Protection Committee will vote on the report on the right to repair. According to ECR shadow rapporteur Beata Mazurek, a good text has been achieved which will guarantee a reliable supply of spare parts, open up the market for independent repairers and reduce repair costs in the long term for the targeted range of products. The ECR Group was able to introduce a repair service guarantee and additional safeguards to avoid barriers in the repair service market between Member States. Mrs Mazurek was able to make many improvements to the text along the lines of reducing administrative burdens and securing more freedom between the customer and the product or service provider.
When: Wednesday @ 9:00 Where: SPINELLI 3G-3

Revision of the Waste Framework Directive

On Tuesday, the Environment Committee will debate the draft report by ECR rapporteur Anna Zalewska on the revision of the Waste Framework Directive (WFD). Preventing the generation of waste and improving waste management are the most tangible means of protecting our environment. The Commission’s proposal adds specific provisions to reduce food and textile waste, which are well received. The rapporteur’s draft report seeks to make targeted changes to improve the implementation of these provisions, including focusing on the parts of the supply chain with the highest capacity for change and encouraging technologically innovative solutions. In addition, the rapporteur goes beyond the scope of the proposal and introduces a political objective to eliminate illegal landfills in the Union, strengthen environmental inspectorates, introduce rigour in issuing permits, and ensure improvements in municipal waste collection.
When: Tuesday @ 8.45am Where: ANTALL 4Q2

Revision the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

Also on Tuesday, the Environment Committee will vote on ECR Rapporteur Anna Zalewska’s report, which revises the Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and transposes the Court of Justice ruling in case C-181/20 into the existing WEEE Directive. If adopted, the text will be put to a plenary vote to establish the Parliament’s position with a view to conclude the trilogues during the Spanish Presidency. This would clarify the financial responsibility for the collection of historical WEEE without any unjustified retroactive effect, which will be given particular attention in the forthcoming general revision of the WEEE Directive.
When: Tuesday @ 9:30 Where: ANTALL 4Q2

Implementation of the 2018 Geo-blocking Regulation in the digital single market

On Wednesday, the Internal Market and Consumer Protection Committee will vote on ECR Rapporteur Beata Mazurek’s report on the implementation of the 2018 geo-blocking regulation in the digital single market. The text strikes a balance between the objective of removing geo-blocking restrictions on audiovisual content and the needs of the fragile and challenging creative market. It also aims to create an open single market for all products, reduce the costs of cross-border delivery and support the right to passive sales.
When: Wednesday @ 9:00 Where: SPINELLI 3G-3

EU financial assistance for development cooperation in Palestine

On Tuesday, the European Parliament’s committee on development will hold an exchange of views with European Commission representatives to discuss EU financial assistance for development cooperation in Palestine following the despicable terror attacks launched by Hamas against Israel on October 7. The EU has transferred millions of euro to the Palestinian Authority. The ECR Group supports a full review of all EU funding to the Palestinians and the region to ensure nothing ends up in terrorists’ hands. The ECR Group stands unwaveringly by Israel’s people and supports the State of Israel’s right to defend itself.
When: Tuesday @ 16:30 Where: SPINELLI 1G-2

Recovery of European Eel stock

On Tuesday morning, the Parliament’s committee on fisheries is set to vote on ECR MEP Bert-Jan Ruissen’s report, which aims to establish measures for the recovery of the stock of European eel. The decreasing eel population could recover better if EU eel policy takes a different track. Instead of further restricting fisheries, the fish would benefit more from making the fish routes more accessible. For this, the rapporteur recommends so-called fish ladders and fish friendly water pumps. European eels have extensive migration patterns, travelling from the Sargasso Sea off the US coast to European Inland waters and back. Unfortunately, they face challenges in reaching their spawning grounds due to river obstacles such as dams. In his report, Mr Ruissen advocates for the implementation of technological solutions to address these obstacles.
When: Tuesday @ 9:00 Where: SPINELLI 1E-2

Event: Supply chain challenges and solution on wind energy and alternatives for the EU

On Wednesday, ECR MEP Ryszard Czarnecki will host a summit focusing on supply chain issues and solutions in wind energy and alternatives for the EU. Supply chain problems with the Far East during the pandemic, the dramatic increase in energy prices post-pandemic, and the effects of the Ukraine-Russia war have increased the demand for the wind energy sector in the EU region at an unprecedented rate. The summit aims to increase awareness among EU region countries about potential partners’ existing industrial infrastructure, to increase bilateral trade volume, and to direct new investments to neighbouring countries. Keynote speakers on the day include European Commissioner for Energy, Kadri Simson and Executive Director of the International Energy Agency, Dr Fatih Birol.
Link to the events website here. To register for the event, please email: ipek.tekdemir@europarl.europa.eu
When: Wednesday @ 10:00 Where: SPAAK 6B1

Kategoriat: EU week ahead, Viikon kohokohdat Euroopan parlamentissa | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Viikon kohokohdat Euroopan parlamentissa: 23.-27.10.2023

Euroopan parlamentin tuleva viikko 09.-15.10.2023

Euroopan parlamentin tuleva viikko 09.-15.10.2023

Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, Bryssel

Strategic Technologies for Europe -foorumi (STEP)

Teollisuus- ja budjettivaliokunnat äänestävät Euroopan strategisia teknologioita koskevan foorumin perustamisesta, joka on suunniteltu tukemaan EU:n hankkeita kriittisten ja nousevien strategisten teknologioiden, kuten tekoälyn, robotiikan, uusiutuvan energian ja lääketieteellisten teknologioiden, kehittämisessä. Ehdotuksen mukaan STEP voisi mobilisoida jopa 160 miljardia euroa uusia investointeja. Osana EU:n pitkän aikavälin talousarvion tarkistusta parlamentin jäsenet ehdottavat 3 miljardin euron lisäystä (maanantai).

Euro 7/auto päästöt

Ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunta ottaa kantaa henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen ja linja-autojen päästöjä koskeviin ns. Euro 7 -standardeihin. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa ilmanlaatua painottaen erityisesti kaupunkialueita vähentämällä tieliikenteen ilman epäpuhtauspäästöjä (torstai).

Tuotevastuu digitaaliaikana

Oikeudelliset ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnat ottavat kantaa EU:n lähes 40 vuotta vanhan tuotevastuudirektiivin päivitykseen. Ehdotuksen tavoitteena on nostaa EU:n tuotevastuujärjestelmä digitaaliaikaan ja suojella kuluttajia tehokkaammin, myös viallisten tuotteiden aiheuttamilta henkisiltä haitoilta ja tietojen korruptiolta sisällyttämällä ohjelmistot ja tekoäly ensimmäistä kertaa sääntöihin (maanantai).

2023 Saharov-palkinto: finalistit

Euroopan parlamentin jäsenet valitsevat ulkoasiain- ja kehitysvaliokunnan sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan yhteisessä salaisessa äänestyksessä kolme finalistia tämän vuoden Saharov-ajatuksenvapauspalkinnolle. Voittajan valitsee parlamentin puheenjohtajakokous 19. lokakuuta (torstaina).

Täysistunnon valmistelut

Poliittiset ryhmät valmistautuvat 16.–19. lokakuuta pidettävään täysistuntoon, jossa parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät
– Ukrainan välineen perustamisesta maan elpymisen, jälleenrakennuksen ja modernisoinnin tukemiseksi,
– vuoden 2024 EU:n talousarviosta,
– komission vuoden 2024 työohjelmasta,
– kalastuksen valvontasäännöt laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen vähentämiseksi sekä
– eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Turkikseton Eurooppa”.
– Mepit keskustelevat myös prioriteeteistaan 26.-27. lokakuuta kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle ja äänestävät päätöslauselmasta Serbian ja Kosovon suhteista viimeaikaisten tappavien yhteenottojen jälkeen.

Istuntoa edeltävä lehdistötilaisuus

EP:n lehdistöpalvelu pitää tiedotustilaisuuden eduskunnan poliittisten ryhmien edustajien kanssa perjantaina klo 11.00 (Anna Politkovskaja-huone, lehdistökeskus, Bryssel).

Presidentin päiväkirja

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola on maanantaina Birgussa Maltalla, jossa hän pitää kaksi tapaamista opiskelijoiden kanssa, yhden De La Salle Collegessa ja toisen St Edward’s Collegessa. Tiistaina hän esittelee Brysselissä kirjan ”Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology” kirjailija Anu Bradfordin kanssa.
Kategoriat: Euroopan parlamentin tuleva viikko | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentin tuleva viikko 09.-15.10.2023

Euroopan parlamentin tuleva viikko 2.–8.10.2023

Euroopan parlamentin tuleva viikko 2.–8.10.2023
Strasbourgin täysistunto
Medianvapauslaki.
Mepit keskustelevat ja ottavat kantansa medianvapauslakiin, jonka tavoitteena on suojella tiedotusvälineitä häiriöiltä ja tehdä niistä avoimempia ja riippumattomimpia. (keskustelu ja äänestys tiistaina)
EU:n suojeleminen taloudelliselta kiristykseltä. Mepit äänestävät lopullisesti uudesta kaupan välineestä, jonka avulla EU voi vastata vastatoimiin, jos se tai jokin jäsenvaltio joutuu taloudellisen kiristyksen kohteeksi EU:n ulkopuolisen maan toimesta. (keskustelu maanantaina, äänestys tiistaina)
Keskeinen keskustelu:
Turvapaikka ja maahanmuutto. Pakolaisten ja siirtolaisten jatkuvan meriteitse saapumisen yhteydessä täysistunnossa keskustellaan keskiviikkoaamuna tarpeesta hyväksyä nopeasti kattava eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuuttosopimus. Ennen keskiviikon äänestystä presidentti Metsola antaa julkilausuman,liittyen Lampedusan rannikon tragedian kuluneesta vuodesta.
EU:n ja Kiinan suhteet.
Tiistai-iltapäivällä Euroopan parlamentin jäsenet kyselevät komissiota kauppasuhteista Kiinan kanssa sen jälkeen, kun presidentti von der Leyen ilmoitti uudesta tukien vastaisesta tutkinnasta.
Glyfosaattiluvan jatkaminen. Mepit keskustelevat keskiviikkona neuvoston ja komission kanssa ehdotuksesta jatkaa glyfosaatin käyttölupaa EU:ssa kymmenellä vuodella.
Vuoristo-Karabah.
Parlamentti keskustelee tiistaina Vuoristo-Karabahin vaikeasta tilanteesta, joka johtuu Azerbaidžanin äskettäin suorittamasta Etelä-Kaukasuksen vuoristoisen erillisalueen sotilaallisesta valtauksesta. Päätöslauselmasta äänestetään torstaina.
EU:n pitkän aikavälin talousarvion/Ukraina-järjestelyn tarkistaminen. Parlamentti keskustelee ja äänestää tiistaina kannastaan EU:n pitkän aikavälin talousarvion uudistamiseen. Parlamentin jäsenet kannattavat EU:n talousarviota, joka pystyy vastaamaan nykyajan haasteisiin ja päällekkäisiin kriiseihin. EP:n puheenjohtaja Metsola ja esittelijät isännöivät lehdistötilaisuuden äänestyksen jälkeen. Budjetti- ja ulkoasiainvaliokunta äänestää torstaina enintään 50 miljardin euron rahaston perustamisesta vuosille 2024–2027 tukemaan Ukrainan elpymistä, jälleenrakennusta ja modernisointia.
Wopke Hoekstran ja Maroš Šefčovičin nimitykset. Maanantaina ja tiistaina ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ja siihen osallistuvat valiokunnat kuulevat ilmastotoimista vastaavaa komission jäsenehdokasta Wopke Hoekstraa ja Maroš Šefčovičia sen jälkeen, kun hänelle on annettu Euroopan unionin varapuheenjohtajan tehtävä. Vihreä sopimus. Täysistunnossa äänestetään alustavasti torstaina.
Tšekin presidentti Petr Pavel. Keskiviikkona klo 11.30 Tšekin tasavallan presidentti Petr Pavel puhuu Euroopan parlamentin jäsenille juhlaistunnossa. Presidentit Metsola ja Pavel pitävät kahdenvälisen tapaamisen ennen puhettaan. Lehdistötilaisuus molempien kanssa on suunniteltu klo 11.20.
Komiteat
Ihmiskaupan torjunta ja uhrien suojelu.
Kansalaisvapauksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnat ottavat kantansa lakiehdotukseen, jonka tavoitteena on torjua ihmiskauppaa sekä lisätä sanktioita ja parantaa uhrien suojelua. (Torstai)
Presidentin päiväkirja.
EP:n puheenjohtaja Roberta Metsola tapaa komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin maanantaina ja Italian Eurooppa-ministeri Raffaele Fitton tiistaina. Tämän jälkeen hän matkustaa Granadaan (Espanja) osallistuakseen Euroopan poliittisen yhteisön huippukokoukseen (torstaina) ja Eurooppa-neuvoston epäviralliseen kokoukseen (perjantaina). Lauantaina hän on Swieqissä (Malta), jossa hänelle luovutetaan Ġieħ is-Swieqi -palkinto.
Viime hetken tiedotustilaisuus. Eduskunnan tiedottaja pitää maanantaina klo 16.30 tiedotustilaisuuden täysistunnosta, joka alkaa klo 17.00. Poliittisten ryhmien tiedotustilaisuudet pidetään tiistaiaamuna.
Kategoriat: EU week ahead, Euroopan parlamentin tuleva viikko | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentin tuleva viikko 2.–8.10.2023

Euroopan parlamentti 25.9.–1.10.2023

Tuleva viikko Euroopan parlamentissa 25.9.–1.10.2023
Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, Bryssel
Lagarde/EKP. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde palaa parlamenttiin neljännesvuosittaiseen tapaamiseensa talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenten kanssa. Inflaatio, talouden ohjausjärjestelmän tarkastelu, julkinen velka ja pankkien korkea likviditeetti ovat aiheita, jotka herättävät eniten huomiota (maanantai).
Täysistunnon valmistelut. 
Poliittiset ryhmät valmistautuvat 2.-5. lokakuuta pidettävään täysistuntoon, jossa europarlamentaarikot keskustelevat ja äänestävät medianvapauslaista, jonka tavoitteena on vahvistaa tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja suojella toimituksellisia päätöksiä poliittiselta puuttumiselta. He äänestävät myös uudesta kauppapolitiikan välineestä, jolla vastataan maihin, jotka pyrkivät pakottamaan EU:ta tai sen jäsenvaltioita, torjumaan viherpesua joukkovelkakirjamarkkinoilla ja suojelemaan työntekijöitä asbestilta. He keskustelevat ja äänestävät myös EU:n vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin budjetin tarkistuksesta, uudesta strategiasta parempaa internetistä lapsille ja Moldovan tiestä EU:hun. He isännöivät juhlaistunnon Tšekin tasavallan presidentin Petr Pavelin kanssa.
Mediaseminaari Medianvapauslaista. 
EP:n lehdistöpalvelu järjestää toimittajille seminaarin ”European Media Freedom Act ja Digital Services Act: medianvapauden suojelu turvallisessa verkkomaailmassa” Seminaarissa, joka järjestetään yhdessä EuropeanNewsRoomin kanssa, näiden kahden asiakirjan johtavat parlamentin jäsenet vastaavat kysymyksiin. (tiistai).
Tervetuloa tiedotustilaisuus EU:n tiedotusvälineiden edustajille. 
EP:n lehdistöpalvelu järjestää vuotuisen työpajansa Brysseliin äskettäin saapuneille toimittajille. Istunto tarjoaa yleiskatsauksen eduskunnan lehdistö- ja mediapalveluista, päätoimijoista, tiedottajista ja yhteyshenkilöistä sekä huippuvinkkejä eduskunnan työn seuraamiseen. Jos olet kiinnostunut, rekisteröidy lähettämällä sähköpostia osoitteeseen EuroparlPress@europarl.europa.eu (keskiviikkona).
Täysistuntoa edeltävä lehdistötilaisuus. 
EP:n lehdistöpalvelu pitää tiedotustilaisuuden Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien edustajien kanssa perjantaina klo 11.00 (Anna Politkovskaja-huone, lehdistökeskus, Bryssel).
Presidentin päiväkirja
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa tiistaina Yhdysvaltain Ukrainan talouden elpymisen erityisedustajan Penny Pritzkerin.
Hän on keskiviikkona Kroatiassa, jossa hän tapaa pääministeri Andrej Plenkovićin.
Presidentti Metsola matkustaa sunnuntaina Kyprokselle, jossa hän tapaa presidentti Nikos Christodoulidesin, minkä jälkeen hän pitää tiedotustilaisuuden. Hän laskee myös seppeleen Kyproksen tasavallan ensimmäisen presidentin Makarios III:n patsaalle ja osallistuu Kyproksen itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettävään paraatiin.
#image1

Kategoriat: EU week ahead, Euroopan parlamentin tuleva viikko | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Euroopan parlamentti 25.9.–1.10.2023